Υποτροφίες

Ακαδημαϊκό Βραβείο Διπολικής Διαταραχής - Γεωργίου Μάλλιαρη

(Ελληνική Διπολική Οργάνωση - ΕΔΟ - https://www.edo.org.gr)

Βραβείο Καλύτερης Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής / Πρότασης Έργου

από την Ελληνική Διπολική Οργάνωση


Η Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ) είναι η πρώτη ΑΜΚΕ για Διπολικούς ασθενείς, τους συγγενείς, φίλους και επαγγελματίες στην Ελλάδα. Λειτουργεί για να ενδυναμώσει την Ελληνική Διπολικότητα, μέσω της αυτοδιαχείρισης, της εκπαίδευσης και της προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών. Η ΕΔΟ ιδρύθηκε επίσημα στις 19/06/08 στην Αθήνα, Ελλάδα. Ιδρύθηκε στη μνήμη του Γεωργίου Μάλλιαρη (1942-2003), πατέρα, καθηγητή και διπολικού ασθενή.


Ο Γεώργιος Μάλλιαρης σπούδασε και δίδαξε αγγλική φιλολογία σε λύκεια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για πολλά χρόνια. Παρόλο που η ασθένειά του περιόρισε τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, αγαπήθηκε πολύ από όλους τους μαθητές του, τους οποίους υποστήριζε και φρόντιζε. Αυτό το ακαδημαϊκό βραβείο θα δίνεται ετησίως από την ΕΔΟ με στόχο να προωθήσει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και τις καλές κλινικές πρακτικές στον τομέα των Διπολικών Διαταραχών στην Ελλάδα.


Καλωσορίζουμε νέες δωρεές για να επεκτείνουμε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει σε μελλοντικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα γίνουν ειδικοί στη φροντίδα των διπολικών ασθενών στη χώρα μας.


Θέματα:

1. Ψυχοεκπαίδευση των Διπολικών ασθενών για την ασθένειά τους. Τι γνωρίζουμε για τη διπολική διαταραχή και την ψυχοεκπαίδευση ασθενών; Υπάρχει ρόλος για τους ασθενείς να εκπαιδεύονται; Τι κάνει ένα καλό ενημερωτικό ασθενών; Πώς μπορούμε να φέρουμε έμπειρους ασθενείς και ειδικούς επαγγελματίες μαζί για να ολοκληρώσουν το έργο της ψυχοεκπαίδευσης; Συζητήστε τη σχετική θεωρία από τον κλάδο σας καθώς και πρακτικά παραδείγματα από επιτυχημένες προσπάθειες ή ακόμα και την προσωπική σας εμπειρία. Δώστε μας τη θεωρία και την πρακτική συνταγή σας.


2. Διπολικές αυτοβιογραφίες. Διαβάστε και συζητήστε μια από τις 3 διπολικές αυτοβιογραφίες που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά (NAI, ΛΟΥΝΑΤΙΚΑ, ΑΝΗΣΥΧΟ ΜΥΑΛΟ). Ποια είναι η χρησιμότητα τους στη Διπολική φροντίδα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους στην εκπαίδευση των διπολικών ασθενών σχετικά με την ασθένειά τους; Πώς θα λειτουργούσατε μια ομάδα συζήτησης γύρω από μια από αυτές τις αυτοβιογραφίες; Μη διστάσετε να επιλέξετε μια άλλη αυτοβιογραφία αν πιστεύετε ότι είναι επίσης χρήσιμη για τους διπολικούς ασθενείς μας.


3. Ανοιχτό / Ανεξάρτητο θέμα μελέτης. Εσείς ορίζετε το θέμα της εργασίας / πρακτικής ή πρότασης έργου. Η εργασία θα μπορούσε να είναι μέρος του μαθήματος κλινικής ψυχολογίας ή της προπτυχιακής διατριβής σας ή/και άλλου ανοιχτού έργου.

Επιλεξιμότητα - Κριτήρια Προτίμησης

Αυτός είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός και μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, αλλά τα ακόλουθα σας δίνουν μπόνους πόντους:

1. Προπτυχιακός/Μεταπτυχιακός φοιτητής (+3 χρόνια) κοινωνικών επιστημών ή ιατρικής (πχ. ψυχολογία/ανθρωπολογία/επικοινωνίες/νομική/ιατρική)

2. Εγγεγραμμένος σε πανεπιστήμιο Η.Β./Η.Π.Α./Ελληνικό πανεπιστήμιο, Έλληνας ή από ελληνική καταγωγή

3. Με προσωπική εμπειρία Διπολικής διαταραχής (μέσω εαυτού, συγγενή ή φίλου)

Βραβεία

1. Βραβείο 3 Καλύτερων Εργασιών (100 ευρώ ανά βραβείο) + Μία 6 μηνη πρακτική άσκηση-εποπτεία στην ΕΔΟ (αξίας 1200 ευρώ)

2. 10 δωρεάν φοιτητικές συνδρομές στην Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ)

3. Δημοσίευση στο ενημερωτικό μας portal (www.maniokatathlipsi.gr) και στα κανάλια μας στα ΜΜΕΠηγές

1. Μελετητής Google (http://scholar.google.com)

2. Ιστοσελίδα της ΕΔΟ (http://www.edo.org.gr), μέσα κοινωνικής δικτύωσης

3. PsychInfo and Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)


Συμβουλές

Εκτιμούμε την ανάγνωση μία καλής έκθεσης. Το να γράφετε καλά και να χρησιμοποιείτε τις πηγές σας σωστά δείχνει τις ικανότητές σας. Ωστόσο, προσπαθήστε να το κάνετε επίσης πρακτικό είτε χρησιμοποιώντας τη θεωρία, την προσωπική σας εμπειρία ή/και την κοινή λογική ή/και παρέχοντας ένα πρακτικό δείγμα της δουλειάς σας. Να είστε δημιουργικοί, καινοτόμοι και γνήσιοι. Δείτε το αυτό ως άσκηση μάθησης καθώς και διδασκαλίας (προς εμάς). Χρησιμοποιήστε όποια γλώσσα επιθυμείτε (είτε στεγνό ακαδημαϊκό λόγο ή πιο χαλαρή γλώσσα, στα αγγλικά ή ελληνικά) αρκεί να την κάνετε ενημερωτική, εάν είναι δυνατόν διασκεδαστική και κυρίως χρήσιμη για τους στόχους και τους σκοπούς μας. Όχι περισσότερες από 4000 λέξεις (2000 λέξεις για δοκίμιο + 2000 λέξεις για πρακτικό/προσωπικό παράδειγμα/demo). Χρησιμοποιήστε μας προς όφελός σας. Μάθετε για εμάς και διαβάστε την ιστοσελίδα μας (www.edo.org.gr)


Προθεσμίες


Έναρξη - αιτήματα: Δεκέμβριος 2021 - Μάρτιος 2022 / Τελική Προθεσμία Υποβολής: 01/06/2022 / Ανακοίνωση βραβείων: 01 Σεπτεμβρίου 2022 / Υποβάλετε την εργασία σας είτε μέσω email: edo@bipolarlab.com είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ), Ασημάκη Φωτήλα 3, 114 73, Αθήνα, Ελλάδα


Επικοινωνία


edo@bipolarlab.com / +306970018622

George Malliaris Academic Prize Award

(EDO the Hellenic Bipolar Organisation)

Award for the Best Bipolar Τhesis / Practical / Project Proposal

from the Hellenic Bipolar Organisation


The Hellenic Bipolar Organisation is the first NGO for Bipolar patients, their relatives, friends, and professionals in Greece. It works to empower Greek Bipolarity, through self-management, education, and patient advocacy. EDO was formally founded on 19/06/08 in Athens, Greece. It was founded in the memory of George Malliaris (1942-2003), father, professor, and bipolar patient.


George Malliaris studied and taught English philology in highschools, and Athens university for many years. Even though his illness limited his academic accomplishment he was much loved by all his students, whom he supported and cared for. This academic prize will run yearly by the Hellenic Bipolar Organisation with the hope to foster academic development and achievement in the field of Bipolar disorders.


We welcome donations to expand the benefits it can offer to future mental health professionals who will become experts in the care of bipolar patients.


Topics:

1. Educating Bipolar patients about their illness. What do we know about bipolar disorder & patient psychoeducation? Is there a role for patients educating themselves? What makes a good patient pamphlet? How can we bring expert patients and expert professionals together to accomplish the task? Discuss relevant theory from your discipline as well as practical examples from successful endeavours or even your personal experience. Give us your theory and practical recipe.


2. Bipolar autobiographies. Review and discuss one of the 3 bipolar autobiographies that have been translated in Greek (NAI, LOUNATIKA, ANISIXO MIALO). What is their function in Bipolar care? What are their advantages and disadvantages in educating bipolar patients about their illness? How would you run a discussion group around one of these autobiographies? Feel free to choose another autobiography if you think is also helpful to our bipolar patients.


3. Open / Independent study topic. You define the topic of your essay / practical or project proposal. The essay could be part of your clinical psychology coursework, or your undergraduate thesis and/or other open project.

Eligibility - Preference Criteria

This is an open competition and anyone can participate but the following give you bonus points:

1. Undergraduate/postgraduate (+3 years) social sciences or medical student (psychology/anthropology/communications/law/medicine)

2. Enrolled in a UK/US/Greek university, Greek or from a Greek background

3. With personal experience of Bipolar disorder (through self, relative, or friend)

Awards

1. 3 Best Essays award (100 euros per award) + One 6 month internship at EDO (valued at 1200 euros)

2. 10 Free student memberships to the Hellenic Bipolar Organisation

3. Publication on our news portal (www.maniokatathlipsi.gr) and our media channelsSources1. Google Scholar (http://scholar.google.com)

2. EDO Website (http://www.edo.org.gr), social media

3. PsychInfo and Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)


Tips

We appreciate reading a good academic piece of work. Writing well and using your sources appropriately demonstrates your skill and aptitude. However, try to also make it practical and prescriptive either by using theory, your personal experience and/or common sense, and/or by producing a practical sample of your work. Be creative, innovative and genuine. See this as an exercise of learning as well as teaching (us). Use any language you wish (either dry academic or pub-like lingo, english or greek) as long as you make it informative, if possible entertaining, and above all useful to our goals and purposes. No more than 4000 words (2000 words for essay + 2000 words for practical/personal example/demo). Use us to your advantage. Learn about us and read our website (www.edo.org.gr)


Deadlines


Essay / project Start - enquiries: December 2021 - February 2022 / Final Submission Deadline: 01/06/2022 / Awards announcement: 01 September 2022 / Submit your work either by email: edo@bipolarlab.com or by post to: Hellenic Bipolar Organisation, Asimaki Fotila 3, 114 71, Athens, Greece


Contact


edo@bipolarlab.com / +306970018622